137 Xingfu Road, near Fahuazhen Road
Xuhui District, Shanghai
December 28, 2005

Tooto @ Shuffle at Shuffle Bar

December 31, 2005

Rock & Roll NYE at Shuffle Bar

January 10, 2006

Folk Night @ Shuffle at Shuffle Bar

January 11, 2006

Bastard @ Shuffle at Shuffle Bar

January 12, 2006

Pink7 @ Shuffle at Shuffle Bar

January 13, 2006

Slit @ Shuffle at Shuffle Bar

January 14, 2006

Heaven's Door @ Shuffle at Shuffle Bar

January 18, 2006

Bastard @ Shuffle at Shuffle Bar

January 19, 2006

Mugen & Siyou Xinren @ Shuffle at Shuffle Bar

January 20, 2006

Living Thin, Slit @ Shuffle at Shuffle Bar

January 21, 2006

Heaven's Door @ Shuffle at Shuffle Bar

January 24, 2006

Folk Night @ Shuffle at Shuffle Bar

January 25, 2006

Bastard, Mr. Joker @ Shuffle at Shuffle Bar

January 26, 2006

MUGEN, Siyou-Xinren @ Shuffle at Shuffle Bar

January 26, 2006

Special Performance by SLIT at Shuffle Bar

January 27, 2006

Slit @ Shuffle at Shuffle Bar

February 4, 2006

East District Power @ Shuffle at Shuffle Bar

February 10, 2006

Happy Strings @ Shuffle at Shuffle Bar

February 11, 2006

Heaven's Door @ Shuffle at Shuffle Bar

February 15, 2006

Bastard @ Shuffle at Shuffle Bar

February 16, 2006

Siyou Xinren @ Shuffle at Shuffle Bar

February 17, 2006

Happy Strings @ Shuffle at Shuffle Bar

February 18, 2006

Heaven's Door @ Shuffle at Shuffle Bar

February 22, 2006

Jazz & Blues @ Shuffle at Shuffle Bar

February 23, 2006

Siyou Xinren @ Shuffle at Shuffle Bar

February 24, 2006

Living Thin @ Shuffle at Shuffle Bar

February 25, 2006

Slit @ Shuffle at Shuffle Bar

February 28, 2006

Bastard @ Shuffle at Shuffle Bar

March 1, 2006

Jazz @ Shuffle at Shuffle Bar

March 2, 2006

Siyou Xinren @ Shuffle at Shuffle Bar

March 3, 2006

Living Thin @ Shuffle at Shuffle Bar

March 4, 2006

Three Yellow Chicken at Shuffle Bar

March 4, 2006

Slit @ Shuffle at Shuffle Bar

March 7, 2006

Open Bar @ Shuffle at Shuffle Bar

March 8, 2006

Georgia Sam Blues Band at Shuffle Bar

March 9, 2006

Student Bands @ Shuffle at Shuffle Bar

March 10, 2006

Living Thin @ Shuffle at Shuffle Bar

March 11, 2006

SUBS @ Shuffle at Shuffle Bar

March 14, 2006

Open Bar @ Shuffle at Shuffle Bar

March 16, 2006

Student Bands @ Shuffle at Shuffle Bar

March 17, 2006

Living Thin @ Shuffle at Shuffle Bar

March 18, 2006

Soundscape @ Shuffle at Shuffle Bar

March 21, 2006

Open Bar @ Shuffle at Shuffle Bar

March 22, 2006

Georgia Sam Blues Band at Shuffle Bar

March 24, 2006

Living Thin at Shuffle Bar

March 25, 2006

Ambient/post-rock - 21grams at Shuffle Bar

March 28, 2006

Flamenco Night/Open Bar at Shuffle Bar

March 29, 2006

Georgia Sam Blues Band at Shuffle Bar

March 30, 2006

Ferris Wheel + Zhou Yong at Shuffle Bar

March 31, 2006

Miserable Faith at Shuffle Bar

April 1, 2006

Mint @ Shuffle at Shuffle Bar

April 4, 2006

Open Bar @ Shuffle, feat. Alhambra at Shuffle Bar

April 5, 2006

Georgia Sam Blues Band at Shuffle Bar

April 6, 2006

Ferris Wheel + Zhou Yong at Shuffle Bar

April 7, 2006

The More You Rock... at Shuffle Bar

April 8, 2006

Ambient/Post-rock - 21grams at Shuffle Bar

April 12, 2006

The Georgia Sam Blues Band at Shuffle Bar

April 14, 2006

Norwegian Punk - JEF at Shuffle Bar

April 20, 2006

Alev (German Metal) at Shuffle Bar

April 28, 2006

Mayflies @ Shuffle at Shuffle Bar

April 29, 2006

Wombats @ Shuffle at Shuffle Bar

May 6, 2006

Monokino @ Shuffle at Shuffle Bar

May 9, 2006

Open Bar @ Shuffle at Shuffle Bar

May 10, 2006

Sultans of Swing at Shuffle Bar

May 11, 2006

Ferris Wheel at Shuffle Bar

May 12, 2006

Flying Fruit at Shuffle Bar

May 13, 2006

Slit, Happy Strings at Shuffle Bar

May 16, 2006

Open Bar @ Shuffle at Shuffle Bar

May 18, 2006

Ferris Wheel at Shuffle Bar

May 26, 2006

Honeys, Blue Garden, Flying Fruit at Shuffle Bar

June 3, 2006

MC 10Z fundraising for poor children at Shuffle Bar

June 10, 2006

Hu-Hang Folk Night at Shuffle Bar

June 15, 2006

Rock Star Posers at Shuffle Bar

June 17, 2006

Living Thin at Shuffle Bar

August 19, 2006

Xiao-Min is a Robot @ Shuffle at Shuffle Bar

December 9, 2006

'88 New Wave! at Shuffle Bar