570 West Huai Hai Lu
Shanghai, Shanghai
December 20, 2006

DJ Krush at O2 Club