July 25, 2007

Sydney Twitter Meetup at Pier 26 Bar

August 16, 2007

Melbourne Twitter Meetup #3 at Horse Bazaar

September 13, 2007

Melbourne Twitter Meetup #4 at Horse Bazaar

September 27, 2007

Sydney Twitter Meetup 2 at The Aurora Hotel

October 25, 2007

MTUB #5 at Horse Bazaar