C2 Haoyun Jie (Lucky Street), No. 29 Zaoying Lu, Maizidian 北京市朝阳区麦子店枣营路29号好运街C2
Beijing, Beijing