1305 Suzhou Road South
Shanghai, Shanghai
September 23, 2006

BarCamp Shanghai at Toodou Offices

September 7, 2007

BarCamp Shanghai at Toodou Offices