To Be Announced
Ottawa, Ontario
July 18, 2006

Ottawa Linux Symposium 2006 at TBA