1088 Liyang Rd
Shanghai, Shanghai
June 19, 2005

Glazed Rose at Sa Bo Hao Shi Bar