605 Santa Maria Boulevard
Milton, Ontario
December 12, 2009

The Mistletoe Christmas Show (MILTON) at Milton Sports Centre