Malham
Skipton, England BD23 4DA
June 13, 2009

Nottingham Flickr Group - Malham Cove Walk at Malham Car Park