55/23,Moosa Street, T Nagar
Chennai, Tamil Nadu
May 30, 2008

Workshop on Yoga at Isha Yoga Centre

June 1, 2008

Workshop For Yoga at Isha Yoga Centre

June 3, 2008

workshop on Yoga at Isha Yoga Centre

June 11, 2008

Workshop on Yoga at Isha Yoga Centre

June 13, 2008

Workshop on Yoga at Isha Yoga Centre

June 15, 2008

Workshop on Yoga at Isha Yoga Centre

June 18, 2008

Workshop on Yoga at Isha Yoga Centre