Dortmund, Germany
Dortmund, North Rhine-Westphalia
January 9, 2010

Innowa at Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund

March 4, 2010

Motorrader 2010 at Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund

December 23, 2011

Measuring Device Show 2011 at Exhibition Centre Westfallenhalle Dortmund