Jaipur, India
Jaipur, Rajasthan
January 29, 2010

Inside Outside Megashow Jaipur at Ambedkar Circle Ground