36 North Yishan Rd
Shanghai, Shanghai
July 22, 2005

Noise Shanghai at 36 MM CD & Book Shop