June 15, 2007

Melbourne Twitter Meetup at HooHaa Bar

July 12, 2007

Melbourne Twitter Meetup #2 at Horse Bazaar

August 16, 2007

Melbourne Twitter Meetup #3 at Horse Bazaar

September 13, 2007

Melbourne Twitter Meetup #4 at Horse Bazaar