November 2, 2007

Barcamp Berlin 2 & Podcamp Berlin 2 at Cimdata Medienakademie

November 6, 2007

Web 2.0 Expo Berlin at TBA

November 6, 2007

web2open Europe at Messe Berlin GmbH

April 1, 2008

re:publica'08 - Die kritische Masse (The critical mass) at Kalkscheune (Berlin-Mitte)