August 5, 2006

Ephraim Yacht Club 101st Ephraim Regatta at Ephraim Yacht Club