September 1, 2005

Shanghai Shenhua vs. Shanghai Zobon at Hongkou Stadium