200 Longcao Rd, #100 1F
Shanghai, Shanghai

NOIShanghai: Modern Music

When: 2006/07/09, 14:00
Where: YuYinTang Warehouse
Tickets: 30 RMB
Bands:

  • ZHANG Liming (Guangzhou) + LIN Zhiying (Shenzhen)
  • CHEN Wei (Hanghzhou) + JIN Shan (Hangzhou)
  • SUN Mengjin (Shanghai) + XÜ Cheng (Shanghai)
  • Torturing Nurse (Shanghai)

Official Website: http://www.yuyintang.com/module.php?act=yg&do=showd&id=113

Added by matsch on June 24, 2006

Interested 1