217 E. Houston St. (corner Ave A & Houston)
New York City, New York 10002

18+, $20 on TicketWeb.

Added by kathrynyu on November 7, 2004