925 E Pike St
Seattle, Washington 98122

9/29/2005
Four Tet @ Neumo's, Seattle
with Koushik