Bondi
Sydney, New South Wales

Added by stefansavva on November 12, 2005