Makedonska 42
Beograd, Beograd

Glavni cilj konferencije je da ukaže na pravce daljeg razvoja informacionog društva u Republici Srbiji po najvažnijim aspektima tog razvoja i da pomogne u sagledavanju mogućnosti domaćih IKT resursa za efikasniji nastup i plasman kako na domaćem, tako i regionalnom i širem svetskom tržištu.

Na Konferenciji e-Razvoj 2011 će učestvovati predstavnici svih najvažnijih državnih, društvenih, privrednih, obrazovnih, medijskih i drugih subjekata koji su u svojim aktivnostima u raznim oblicima delovanja uključeni u razvoj i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe države, privrede, obrazovanja, zdravsta, medijske promocije i svih ostalih društvenih delatnosti, a u cilju unapređenja upravljanja, poslovanja, edukacije i svih drugih oblika unapređenja koja sveobuhvatno doprinose razvoju informacionog društva i društva u celini.Imajući u vidu veliki značaj daljeg jačanja informaciono-komunikacionih resursa Republike Srbije, unapređenja zakonske regulative, unapređenja svih vidova savremenog elektronskog poslovanja za potrebe državne uprave, privrede, komorskog sistema, obrazovanja, zdravstva i svih ostalih društvenih delatnosti, unapređenja i prihvatanje savremenih efikasnijih oblika obrazovanja primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, prihvatanje najnovijih standarda i u razvijenom svetu prihvaćenih sertifikata kako u oblasti sistema menadžmeta kvalitetom tako i informaciono-komunikacionih tehnologija i edukacije, prihvatanje potrebe za što efikasnijom integracijom domaćih IKT resursa i formiranjem zajedničke platforme i jedinstvene ponude za što profitabilniji tržišni nastup u zemlji, a pogotovo regionu i zemljama sveta koje imaju potrebu za takvom ponudom i nameru da sa nama sarađuju i finansiraju projekte koje mi možemo da realizujemo, smatramo da će izlaganja na Konferenciji e-Razvoj 2011 kompetentno ukazati na perspektivu, puteve i načine koje možemo očekivati u narednom periodu što se tiče daljeg razvoja informacionog-društva, kao važnog segmenta razvoja društva Republike Srbije u celini.Konferencija e-Razvoj 2011 je prva konferencija u nizu takvih konferencija koje će se u buduće redovno organizovati svake godine, ali koja će u međuvremenu inicirati niz tematski izdiferenciranih okruglih stolova, diskusionih foruma, edukacionih radionica i drugih oblika stručnih skupova koji će svojim značajem i zaključcima dati doprinos efikasnijem pristupu u razvoju informacionog društva Republike Srbije.

Official Website: http://www.erazvoj.com/konferencija/erazvoj2011/

Added by BerislavLopac on March 13, 2011

Interested 1