Croeselaan 6
Utrecht, Utrecht 3521CA

Hoe komt u tot procesgebonden documentaire informatievoorziening?
Datum: maandag 11 december 2006
Tijd: 9:30 - 17:00 uur
Plaats: Media Plaza, in de Jaarbeurs te Utrecht
Prijs: 199 Euro excl. BTW

De informatiehuishouding is het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en -opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. (vrij naar "Het Expertise Centrum: De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid", juni 2005)

De 'Andere Overheid' is voor een belangrijk deel een 'Elektronische Overheid' gebleken. De ambities van de 'Andere Overheid' kunnen niet worden waargemaakt zonder digitalisering en ICT. Met de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) als leidraad, zijn we met de geleidelijke invoering van het stelsel van basisregistraties en ICT basisvoorzieningen 'Op weg naar de Elektronische Overheid'.

De Ministeries van OCW en BZK hebben namens het kabinet in juni 2006 de nota 'Informatie op orde; vindbare en toegankelijke overheidsinformatie' aan de Tweede Kamer gestuurd over informatie- en archiefbeheer, selectie en digitalisering bij de rijksoverheid. In deze visienota stelt het kabinet dat overheidsinformatie vindbaar, toegankelijk, betrouwbaar, authentiek en volledig moet zijn. Overheidsorganisaties moeten hun (papieren en digitale) informatiehuishouding op orde krijgen, en zijn daar zelf voor verantwoordelijk. De kabinetsnota bevat niet alleen de toekomstvisie maar ook een plan van aanpak. De nota bevat acht actielijnen die moeten zorgen voor structurele verbetering van het informatie- en archiefbeheer bij alle organisaties van de rijksoverheid.

Volgens het kabinet biedt digitalisering de kans om toegang tot informatie te regelen al vanaf het begin (bij de vorming van een dossier), in plaats van aan het einde van het proces (bij archivering). Door de digitalisering van informatie zal het huidige documentatie- en archiveringsproces moeten veranderen om het (steeds meer digitale) primaire proces te kunnen blijven ondersteunen.

Maar hoe moet u deze nieuwe manier van procesgebonden documentatie en archivering in uw organisatie invoeren? Wat betekent dit voor de DIV en I&A/ICT afdelingen? Hoe kunnen zij het primaire proces ondersteunen? Wat wordt er door proceseigenaren en andere interne- en externe klanten van hen verwacht? Hoe moeten zij 'onder achitectuur' samenwerken in organisatieoverschrijdende ketens?

Wat komt er in het seminar aan de orde?
* De architectuur en bouwstenen van de e-overheid en rol van DIV.
* Welke beleidsthema's en issues spelen er, wat is de betekenis hiervan en wat zijn de implicaties?
* Hoe wordt het beleid vertaald naar de praktijk. Hoe komt men tot een geïntegreerde informatiehuishouding en procesgebonden
documentaire informatievoorziening.
* Praktijkcases over verandermanagement en implementatie.

Voor wie is dit seminar bedoeld?
* Bestuurders verantwoordelijk voor ICT en informatiebeleid
* Directeuren, managers en beleidsmedewerkers op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en ICT
* Informatiemanagers en projectmanagers

Programma
09:00 Ontvangst
09:30 Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Prof.dr. Eric Ketelaar - hoogleraar UvA, voorzitter RMC
09:45 Keynote: 'DIV en de architectuur en bouwstenen van de e-overheid'
Ralf Meelker - adviseur EGEM
Wat is de betekenis en wat zijn de implicaties van de e-overheid architectuur (NORA en REFAG) en e-overheid bouwstenen (o.a. het stelsel van basisregistraties) voor de DIV functie. Wat is er geregeld, waar liggen nog de blinde vlekken.
10:30 Pauze
10:45 'Informatie op orde; vindbare en toegankelijke overheidsinformatie'
Medy van der Laan - voormalig staatssecretaris van OC&W
Plenaire discussie met de bewindsvrouw achter de nota 'Informatie op orde; vindbare en toegankelijke overheidsinformatie'. Onder leiding van de dagvoorzitter mag u haar aan de tand voelen over de betekenis en gevolgen van deze kabinetsnota.
11:30 Keynote: 'Van beleid naar praktijk; procesgebonden documentaire informatievoorziening'
Chris de Graaf - interim-gemeentesecretaris Vlist, voorzitter OZO-netwerk
Hoe maakt een bestuurder vanuit het beleid en zijn eigen beleidsverantwoordelijkheid de vertaling naar de praktijk? Hoe komen we tot een geïntegreerde informatiehuishouding, waar het (veranderende) primaire proces verbonden is met documentaire informatievoorziening?
12:30 Lunch
13:30 Parallelsessies met de volgende tracks:
Snappen
Welke beleidsthema's en issues spelen er, wat is de betekenis hiervan en wat zijn de praktische implicaties? Deze sessies hebben een meer beleidsmatig en visievormend karakter.
* OZO themabijeenkomst - Kees Duijvelaar, secretaris OZO Netwerk, sr. beleidsmedewerker informatiebeleid VNG
Hoewel de Visienota van BZK en OCW zich richt op de rijksoverheid zijn ook andere overheden uitgenodigd mee te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan en profijt kunnen hebben van de actielijnen die in de nota zijn uitgezet. Verder zal worden ingegaan op de architectuur van de overheidsinformatievoorziening.
* Waterschapshuis/Diwanet themabijeenkomst - Felix Tjebbes, projectleider Diwanet
Afkijken Hoe hebben andere overheidsorganisaties hun informatiehuishouding op orde gekregen? Hoe heeft men het project georganiseerd, geïmplementeerd, geïntegreerd en ingebed in de organisatie?
* RaadsInformatieSysteem in workflow - Esther Maes MSc., coördinator DIV gemeente Hellevoetsluis
Vanaf 2000 heeft de gemeente Hellevoetsluis een RaadsInformatieSysteem dat (bijna) geheel digitaal is weggezet in een workflow. De adviezen worden hierin digitaal aangemaakt, digitaal voorzien van mede-adviezen en digitaal bewaard.
* Praktisch business case management - Joe Stijnen, adviseur informatiemanagement gemeente Eindhoven
Als de opdrachtgever eenmaal overtuigd is van nut en noodzaak van het digitaliseren van documentstromen, zou de opdrachtnemer het liefst de koninklijke weg willen volgen. In de praktijk ontstaan echter voordurend nieuwe situaties, die het soms noodzakelijk maken van deze weg af te wijken. In de voordacht zal aan de orde komen wat een business case is, hoe je ermee om kunt gaan en wat die voor je kan betekenen.
* [email protected] Digitaal - Drs. Bas Baalmans, hoofd DIV Waterbedrijf Groningen & Waterleidingmaatschappij Drenthe
Waterbedrijven zijn technische en vaak ietwat 'traditionele' bedrijven waarin informatievoorziening niet tot de core business geschaard kan worden. Een weergave van de aanpak en uitrol van het digitaliseringsprogramma bij Waterbedrijf Groningen en WMD.
* Digitaal werken bij het ministerie van Algemene Zaken - Drs. Edwin Ouwejan, plv. hoofd centrale afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement.
Edwin Ouwejan geeft een presentatie over het project Plato, de invoering van Hummingbird DMS/RMA bij dit kleine departement. In de presentatie wordt aandacht gegeven aan de doelen, werkwijze en keuzes die zijn gemaakt bij de invoering.
* Praktijkcases EGEM - Ralf Meelker
* Praktijkcase Ministerie van Economische Zaken - Bas Meijs
* Praktijkcase UWV - Ben Jonkeren
Veranderen Hoe creëer ik bewustwording en draagvlak bij de bestuurders, managers én bij de mensen op de werkvloer. Hoe krijg ik een veranderingsproject van de grond en hoe manage ik verandering?
* Verander écht - Arnold te Raa, Adviseur/Projectleider EGEM
Acht stappen waarmee u gemeentelijke verandertrajecten onomkeerbaar maakt.
16.45 Afsluiting en wrap-up door de dagvoorzitter
Prof.dr. Eric Ketelaar - hoogleraar UvA, voorzitter RMC
17:00 Netwerkborrel

Official Website: http://www.mediaplaza.nl/mp.php/mediaplaza/agenda/agenda.php?id=58

Added by alper on November 17, 2006

Interested 2