217 E. Houston St. (corner Ave A & Houston)
New York City, New York 10002

HITS is a New York City band featuring Louis Epstein, Ben Vescovi, Erik Tonnesen, Lakis Pavlou, and Chris Stein.

Added by Upcoming Robot on June 16, 2012